Frysk

Frysk смотреть последние обновления за сегодня на Дом2 свежие серии.

Prate jo Frysk?

6383
50
11
00:01:15
09.02.2015

Ik deed mee aan het Frysk Diktee

1810
84
17
00:20:09
19.05.2022

Fries praten of Fries schrijven. Dat is nogal een verschil. Het eerste lukt de gemiddelde Fries nog wel, dat tweede is een groter probleem. _ ABONNEREN 🤍 INSTAGRAM 🤍 TWITTER 🤍 Support mij via PATREON 🤍 _ OVER DE FRYSKE VLOGGER Mensen op straat hebben meer te vertellen dan je denkt. Dat vind ik mooi. En gezellig. Elke vlog is een avontuur. En soms maak ik ook heel iets anders, bijvoorbeeld: BMW verkopen op Marktplaats 🤍 Harde schijf gevonden 🤍 Eerste KFC in Friesland 🤍 Ik woon in Friesland. Ik werk in Friesland. En Fries is mijn moedertaal. Daarom vlog ik in het Fries. Sommige video’s hebben Nederlandse ondertitels voor mijn niet-Friese kijkers.

Bern prate Nederlânsk werom

137092
534
216
00:02:06
21.03.2013

Frysktalige âlden kinne de Fryske taal mar dreech op harren bern oerbringe. Hieltyd mear bern prate Nederlânsk werom, ek al prate se sels wol Frysk. Dat docht bliken út ûndersyk fan it Sintrum Frysktalige Berne-opfang, it SFB. Friestalige ouders kunnen de Friese taal maar moeilijk op hun kinderen overbrengen. Steeds meer kinderen spreken Nederlands tegen hun ouders, ook al beheersen ze de Friese taal wel. Dat blijkt uit onderzoek van het Sintrum Frysktalige Berneofang (SFB). De moeilijkheden zijn het grootst bij gezinnen waar zowel Fries als Nederlands wordt gesproken. Volgens het SFB zouden instanties zoals het consultatiebureau, de kinderopvang en peuterspeelzalen meer aandacht aan het Fries moeten schenken. Een andere oplossing is dat een Nederlandstalige ouder zo nu en dan ook eens Fries spreekf of in het Fries voorleest. Dat zou het gebruik van de Friese taal bij kinderen verdubbelen. De taalontwikkeling is bij kinderen tussen de 0 en 4 jaar het grootst. De taalswierrichheden binne it grutst yn húshâldings dêr't Frysk en Hollânsk praat wurdt. Neffens it SFB soe der mear omtinken foar de Fryske taal wêze moatte by ynstânsjes lykas it konsultaasjeburo, de berne-opfang en it pjutteboartersplak. In oare oplossing is dat de Nederlânsktalige âlder sa no en dan ek wat Frysk praat of foarlêst. Dat soe it gebrûk fan Frysk by bern ferdûbelje. De taalûntwikkeling is by bern tusken de 0 en 4 jier it grutst.

De Nederlandse Taal in 30 Dialecten/Accenten + Afrikaans & Frysk (Fries)

54335
1380
282
00:06:49
30.06.2019

Dag mooie mensen! Accenten en dialecten zijn zeg maar echt mijn ding. In deze video imiteer ik er een heleboel, zowel uit Vlaanderen als Nederland als Suriname. En ik waag me zelfs aan een mondje Fries en Afrikaans! Veel luisterplezier!! Bekijk ook m'n Engelse accenten-video: 🤍 ZIEHIER DE TIJDSTEMPELS: 0:00 intro 0:57 Surinaams-Nederlands 1:14 Rotterdams 1:21 Brabants (NL) 1:29 Maastrichts 1:36 Limburgs (NL) 1:40 Amsterdams 1:54 Zeeuws 2:02 Twents 2:12 Limburgs (NL) 2:22 Marokkaans (NL) 2:30 Turks (NL) 2:34 AN 1940 (NL) 2:59 West-Vlaams 3:17 AN 1990 (VL) 3:24 Antwerps 3:32 Brussels 3:38 Kempisch 3:45 Leuvens 3:51 Gents 3:56 Mechels (VL) 4:02 Antwerpse straattaal 4:16 Meetjeslands 4:19 Aalsters 4:20 Cités 4:24 Maaseikers 4:28 Afrikaans 4:48 Frysk (Fries) 4:59 Russisch 5:09 Am. Engels 5:21 Frans 5:32 Duits 5:42 Noors 5:55 outro

LTV-DOKU: “De Rykdom fan it âld-Frysk

3129
78
11
00:30:22
18.10.2017

Tusken 1300 en 1500 waard der al yn it Frysk skreaun. Ferskate hanskriften binne bewarre bleaun en jouwe ynteressante ynformaasje oer it Fryslân fan doe. It wie de tiid fan it Grut-Fryslân, lâns de kust fan Noard-Hollân oant oan de Weser yn Dútslân waard Frysk sprutsen. De sân Fryske seelannen kamen byinoar by de Upstalbeam by Aurich yn it Dútske East-Fryslân. Yn in oersetting fan Oebele Vries binne de âlde wetsteksten, want dat wiene it meastentiids, no tagonklik foar elkenien. Utjouwerij Steven Sterk hat it boek útjûn, dat de namme ‘Asega, it is dingtiid’ krige.

Fryslân DOK: Frysk Bloed yn Kanada

55308
168
23
00:30:53
14.03.2011

Fuort nei de Twadde Wrâldoarloch lutsen hûnderten Friezen nei Noard-Amearika. Haye Witteveen fan Mullum wie 19 jier doe't er yn 1947 mei de earste boat mei emigranten nei Kanada reizge. Hy rekke oant wurk by kunde fan syn heit. Letter krige er in baan yn in abattoir. Fryslân DOK socht de Godfather fan it Fryske hynder yn Kanada op by Toronto. Mar Witteveen hie yn Kanada gau troch dat er mei in eigen slachterij mear fertsjinje koe. Yntusken is Witteveen Meats in begryp oant yn de wide omjouwing fan Toronto. Yn 1984 hellet Witteveen as ien fan de earsten Fryske hynders nei Noard Amearika. Troch in beroerte kin er sels gjin shows mear ride. Mar hy wûn hûnderten prizen en kin sjoen wurde as ien fan de wichtichste fokkers fan Kanada dêr't se him ek wol de Godfather fan it Fryske hynder neame. Sels sjocht de hynders foaral as hobby en in manier om kontakt te hâlden mei oare Fryske emigranten. Lykas mei Willem Hellema dy't yn 1985 mei syn frou nei Kanada emigreerde. Hy komt fan Hallum dêr't syn famylje "it koekjefabryk" hat. Sels fertsjinnet er de kost mei in sûkeladefabryk flak by Toronto. Hellema hat ek Fryske hynders en lit se ynsemineare troch de stâl fan Witteveen.

WIKITONGUES: Sjoukje speaking West Frisian

241674
3117
1037
00:01:36
17.05.2018

This video is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license. To download a copy, please contact hello🤍wikitongues.org. This video was recorded by Guillem Belmar in Leeuwarden, the Netherlands, where he and Sjoukje work at Afûk, a Frisian advocacy organization. West Frisian, also simply called Frisian, is spoken by as many as 470,000 people, primarily in the Dutch province of Friesland, where Leeuwarden (natively, Ljouwert) is the capital city. A Germanic language of the Indo-European family, West Frisian is the most widely spoken of the Frisian languages, which include North and Saterland Frisian; collectively, the Frisian languages are among the most closely related to English and Scots. A literary language since at least the 17th century CE, Frisian media became especially common in the nineteenth century. Thanks to a lively activist movement, it has been a regionally official language in the Netherlands since 1956, and enjoys special protection in the European Union today. Help us caption & translate this video! 🤍

Boudewijn de Groot (yn it Frysk/Fries) in Noardewyn Live #omropfryslan

5367
36
4
01:29:47
23.01.2020

Boudewijn de Groot (yn it Frysk/Fries) in Noardewyn Live #omropfryslan

De Kast - Paradise by the Dashboard Light (Frysk)

307788
598
131
00:08:31
15.06.2008

De Kast - Paradise by the Dashboard Light (Frysk)Syb en Maaike Simmer 2000

Fan 0-100 jier yn it Frysk (from 0-100 years in Frisian)

448596
7081
899
00:03:25
28.12.2017

From baby to centennial, filmed in one village in Friesland, which is a northern province of the Netherlands. Frisian is an entirely different language than Dutch. 🤍imaginevideo.nl 0-100 years in America: 🤍 0-100 years in Spain: 🤍 0-100 years in Holland: 🤍 0-100 years Boys Only: 🤍 0-100 years Girls Only: 🤍 0-100 years in French (Senegal): 🤍 0-100 years in Arabic (Morocco): 🤍

Frysk Folksliet

220533
1108
214
00:04:25
08.02.2015

Frysk Folksliet "De âlde friezen"

Friesisch - Audiokurs für Anfänger (Westfriesisch, Frysk)

11075
113
24
00:07:43
26.10.2018

(West-)Friesisch für Anfänger

GPTV: It Frysk vernederlandst

1234
4
4
00:05:07
27.10.2015

De invloed van het Nederlands op de Friese taal wordt steeds groter. Dit staat in een publicatie van Arjen Versloot, hoogleraar Fries aan de Universiteit van Amsterdam en Eric Hoekstra, taalkundige aan de Fryske Akademy. Doordat de huidige generatie steeds meer leenwoorden in de spreektaal gebruikt, ontstaan er twee groepen Fries sprekers: een van ‘goed' Fries en een van ‘slecht' Fries. De laatste groep wordt steeds groter, waardoor er een nieuw soort Fries ontstaat, het Interferentiefries.

IT GRUT FRYSK DIKTEE: Het dictee

1607
15
1
01:07:44
05.04.2017

Het groot Fries dictee. Omrop Fryslân is ek te finen op: Site: 🤍 Facebook: 🤍 Twitter: 🤍 Twitter nijs: 🤍 Twitter NL: 🤍 Instagram: 🤍

De Doelleazen - Praat Frysk Mei My (Official Video)

161021
1118
182
00:03:11
25.05.2015

Nu ook de videoclip van onze parodie op de nummer 1 hit van Kenny B in het Fries! Download link: 🤍

Grutsk - Frysk, Nl. ondertiteld

3915
8
0
00:01:36
27.10.2011

Het Nationaal Landschap Zuidwest Friesland is een van de mooiste gebieden in Nederland met kansen voor ontwikkeling. Daarvan wil deze film elke inwoner van het gebied doordringen.

It Lânskip fan Nederlân - Frysk Filmke - with English and Frisian language subtitles - Fries leren

1039
28
26
00:12:10
11.01.2021

In dit Fryske Filmke jou ik dy in útliz oer de lânskippen fan Nederlân en hoe dizze ûntstean binne - Met deze uitleg kun je Fries leren - In this video I explain the origins of the landscapes in the Netherlands, and you can learn a bit about the Frisian spoken language at the same time!

Taalplan Frysk 2030: Proeftún Filosofearjen op praktykskoalle De Compagnie fan OSG Sevenwolden

714
15
1
00:03:59
25.02.2022

De Fryske taal is ûnskiedber fan de Friezen en ús identiteit. In taal om grutsk op te wêzen én yn te ynvestearjen. As provinsje Fryslân wolle wy alle bern yn Fryslân in kâns biede om de Fryske taal te learen. Dêrom moat uterlik yn 2030 it fak Frysk op alle basisskoallen en skoallen foar it fuortset ûnderwiis op foldwaande nivo oanbean wurde. By foarskoalske edukaasje, mbû, hbû, universiteit en it spesjaal ûnderwiis kieze wy foar it fuortsterkjen fan de trochgeande learline. Sa komme bern fan alle jierren yn oanrekking mei de Fryske taal, fan berne-opfang oant heger ûnderwiis. Proeftún Meartaligens yn it fuortset ûnderwiis Yn de Proeftún Meartaligens wurde Fryske taal en keunst- en kultuerûnderwiis oan elkoar ferbûn. Ien of mear keunstners sette har maksimaal 30 oeren de skoalle yn en jouwe gastlessen. De ynhâld en grutte fan it projekt wurdt ôfstimd op de winsken fan de skoalle. Ek de kar fan it oantal groepen leit by de dosint. Der binne trije ferskillende proeftunen: kreatyf skriuwen, filosofearjen en folksferhalen. Proeftún Filosofearjen Dosinten Frysk Rianne Blokzijl, Joyce Folkertsma, Klazien de Beer en Jolanda Boersma seinen earder al ja tsjin de Proeftún Meartaligens - Filosofearje. Yn oparbeidzjen mei keunstner Sara Scholten en Anna Marije Bloem ûntstie it projekt 'Taal fan myn hert, de guerilla edysje'. Yn dit projekt giene learlingen oan de hân fan filosofy, teäter en keunst yn petear oer de 'Taal fan it hert' en wat dat foar harren en oaren betsjut. Yn dit filmke folgje wy de learlingen fan praktykskoalle De Compagnie fan OSG Sevenwolden op It Hearrenfean. Proeftún filosofearje krijt in ferfolch! Wat foar jim skoalle? Sara en Anna Marije wurkje no oan in twadde ferzy. De earste ferzy is geskikt foar skoallen dy't in learlingepopulaasje hawwe mei in grutte diversiteit oan thústalen, de twadde ferzy is geskikt foar skoallen wêr't learlingen benammen Frysk- of Nederlânsktalich binne. Liket it dy leuk as Sara mei dyn learlingen oer de taal fan harren hert filosofearret? Doch dan mei en nim kontakt op mei a.bloem🤍cedin.nl of lês (meikoarten) mear op 🤍inspirerendmeertaligonderwijs.nl. Taalplan Frysk 2030 is in gearwurking fan de taal- en ûnderwiisynstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Underwiisburo Semko, Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) en de provinsje Fryslân. Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk 2030 yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. Sjoch foar mear ynformaasje oer Taalplan Frysk 2030 op: 🤍taalplan.frl

Frysk wurdsjes leare

275
1
1
00:02:32
26.01.2009

Fan de Fryske Akademy krigen we dit filmke.

ESPN DOC I Frysk Bloed

7621
283
17
00:22:10
28.07.2022

De Friese identiteit bij sc Heerenveen. Wat is dat nou precies en waar komt het vandaan? Op die vraag krijg je antwoord in deze documentaire uit 2021.

Jelle B. - 'Praat mar Frysk mei my' (Kenny B. parody)

105418
348
84
00:01:11
26.05.2015

Jaaaa, dêr wie der hear! De ienige echte Praat mar Frysk parody op dat ferske fan Kenny B. Troch ús eigen B., Jelle! Lokaasje: Wommels. Dêr sit hy yn 'e kapperstoel by... Kamera+Montaazje Suzanne van Zwam

Psalm 84 1, 2 ,6 Frysk

218
0
0
00:03:44
16.10.2020

opnamen: Feije en Lies Klopstra van: CMK: Con Amore Harlingen en Ons Genoegen Heeg o.l.v. Bert Boersma Orgel: Wim Boersma in de grote kerk te Harlingen

Súdwest Shankers - Opp Sokkebalje (Fryske Drill)

14505
551
82
00:05:39
02.04.2021

DISCLAIMER (Beppe,) alles yn dit filmke is fiktyf, en allinnich makke foar entertainmentdoelen. No op SPOTIFY: 🤍 APPLE MUSIC: 🤍 Many thanks to 🤍hartograph for shooting this video! (🤍 See more of his work here: 🤍 LYRICS 🤍 check de Geniuspagina foar de full experience #SúdwestShankers #OppSokkebalje #FryskeDrill #FrieseDrill #FrisianDrill #RipBollePiebe

Frysk Diktee 2016

491
5
0
01:10:44
12.05.2016

Dieren (Frysk) - Onderbouwd Woordenschat

1082
4
0
00:02:47
02.07.2019

Thema dieren in het Fries van Woorden met Wim Onderbouwdonline

Taalplan Frysk 2030: Poëzy by it fak Frysk op it Singelland yn Drachten

159
2
0
00:03:13
21.06.2022

As skoalle oan ’e slach mei poëzy? Skoallen dy’t in A-profyl hawwe of tawurkje nei in A-profyl moatte ek proaza en poëzy yn it lesoanbod opnimme. Hoe pakke je dat oan? Yn dit filmke sjogge wy mei skoalstiper Tjitske van Akker op it Singelland yn Drachten. Dosint Ans Wallinga fertelt oer har ûnderfining yn de praktyk. Sa docht de skoalle mei oan FeRstival mar dogge se ek oare aktiviteiten as it giet om poëzy by it fak Frysk. Learling Danian fan it CSG Liudger yn Burgum en learling Benthe fan it Singelland yn Drachten fertelle oer it meidwaan oan FeRstival, de foardrachtwedstriid foar learlingen yn it fuortset ûnderwiis. Mear witte oer FeRstival? Sjoch op 🤍 Mear witte oer Taalplan Frysk 2030? Sjoch op 🤍taalplan.frl Als school aan de slag met poëzie? Scholen met een A-profiel of die werken aan een A-profiel zullen ook proza en poëzie in lesaanbod moeten opnemen. Hoe pak je dat aan? In dit filmpje kijken we mee met skoalstiper Tjitske van Akker op het Singelland in Dranchten. Docent Ans Wallinga vertelt over haar ervaring in de praktijk. Zo doet de school mee aan FeRstival maar ondernemen ze ook andere activiteiten als het gaat om poëzie bij het vak Fries. Leerling Danian van het CSG Liudger in Burgum en leerling Benthe van het Singelland in Drachten vertellen over hun deelname aan FeRstival, de voordrachtwedstrijd voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Meer weten over FeRstival? Kijk op 🤍 Meer weten over Taalplan Frysk 2030? Kijk op 🤍taalplan.frl

GEWEST FRYSLAN: Frysk Orkest 1970

440
0
1
00:23:29
13.01.2018

Van Gewest tot Gewest hie yn 1970 noch gjin weet fan dat it Frysk Orkest úteinlik ferdwine soe. Doedestiids wie it noch hiel populêr. Benammen it muzykûntwikkelingsbelied hie in soad respons. It Frysk Orkest yn syn hear en fear fan doe. De bylden binne no noch altyd lyk: de Fryske flagge, in stive pûster, it keverke mei in lûdsprekker op dak, de stien mei “leaver dea as slaef” der op , en in beroemde Fries (diskear professor Buma) dy’t seit dat Friezen har selsrespekt hâlde moatte. De Slach by Warnsbetinking yn 1969. Omrop Fryslân is ek te finen op: Site: 🤍 Facebook: 🤍 Twitter: 🤍 Twitter nijs: 🤍 Twitter NL: 🤍 Instagram: 🤍

IT GRUT FRYSK DIKTEE: 2018

1533
15
2
02:04:22
27.06.2018

It Nationale Dictee ferdwynt, mar yn Fryslân dogge we der krekt in flinke skep boppe-op. Op woansdei 27 juny 2018 meitsje nammentlik 680 minsken It Grut Frysk Diktee yn 'e iepen loft. Bekende Friezen Wiebe Kaspers, Habtamu de Hoop en Wout Zijlstra dogge ek mei! Welmoed Sijtsma, bekend fan it NOS Jeugdjournaal, skriuwt dit jier it diktee. Sy hâldt it koart en it wurdt net in te dreech diktee. Falt der ek wat te laitsjen? Wis en wrachtich, want it motto is: it diktee 2018 moat in feestje wêze! Folgje thús de prestaasjes fan de dielnimmers of pak pinne en papier en doch sels mei. 🤍 Omrop Fryslân is ek te finen op: Site: 🤍 Facebook: 🤍 Twitter: 🤍 Twitter nijs: 🤍 Twitter NL: 🤍 Instagram: 🤍

Frysk Hynder - Griet Wiersma

117489
323
23
00:03:40
13.12.2014

Frysk Hynder - Griet Wiersma

Familie (Frysk) - Onderbouwd Woordenschat

1317
1
0
00:02:30
11.07.2017

Thema familie in het Fries van Woorden met Wim Onderbouwdonline

AF5. Is it Frysk âlder as it Nederlânsk?

1122
14
4
00:11:59
15.02.2017

Henk Wolf jout antwurd op de fraach 'Is it Frysk âlder as it Nederlânsk?'. Yn de rige Academia Franekerensis.

Frysk Makelaars

232
0
0
00:00:18
09.12.2020

"Skipperssankje" - "Skipper's Song" - Frisian Folk Song - Frysk Folkssankje

376
24
3
00:01:17
03.09.2022

It Skipperssankje is in gedicht fan 'e hân fan 'e Fryske skriuwer en dichter Eeltsje Hiddes Halbertsma (1797-1858). It waard foar it earst publisearre yn 1829, as ûnderdiel fan 'e lytse ferhale- en dichtbondel "De Lapekoer fan Gabe Skroar", dy't letter, yn 1871, mei it oare wurk fan 'e bruorren Halbertsma útgroeie soe ta de ferneamde samling "Rimen en Teltsjes". It Skipperssankje is in smeekbea fan in skipper (ornaris opfet as rjochte oan syn faam) om him net te ferjitten, net yn goede, mar ek net yn minne tiden. The "Skipper's Song" is a poem by the Frisian writer and poet Eeltsje Hiddes Halbertsma (1797-1858). It was published for the first time in 1829, as part of the small collection of stories and poems "The Basket by Gabe Skroar", which later, in 1871, together with the other works of the Halbertsma brothers, grew into the famous collection "Rhymes and Tales". The song is a plea from a skipper (usually taken as addressed to his maiden) not to forget him, in bad times, but also in good times. Performed by the Lemster Mannenkoor

Frysk Fakwurk - AB Vakwerk Snits

428
0
0
00:01:45
27.06.2013

Wat hat AB Fryslân mei it Frysk? En wat smyt it op? Wy gienen op 'e kofje by AB Vakwerk yn Snits! Bist benijd hoe en wat? Tsjek it filmke!

It Grut Frysk Diktee 2015

482
1
1
01:17:14
21.05.2015

Al trije kear op rige wûn André Looijenga it Grut Frysk Diktee. Op tiisdei 19 maaie wurdt foar de trettjinde kear it Frysk Diktee hâlden yn de Steateseal fan it provinsjehûs yn Ljouwert. De dikteetekst wurdt dizze kear skreaun troch skriuwer Ferdinand de Jong. Omrop-presintatrise Karen Bies sil de dikteetekst foarlêze.

Frysk leare yn Amsterdam!

242
0
0
00:00:35
03.03.2017

Hahaaa is dat even leuk! Nienke Verschuur út Amsterdam woe graach Frysk leare en sy wie net de ienige! Underwilens is der hele klup Amsterdamske froulju oan it Frysk learen, mei tank oan dosint Paulus Schakel! Geweldich dochs? Wennest yn Amsterdam en wolst oanskowe? Lit it ús even witte fia: praatmarfrysk🤍gmail.com en dan komt it grif yn oarder! Benijd hoe’t soks giet? Tsjek de fideo!

Griet Wiersma Frysk Hynder

82684
342
20
00:03:40
02.09.2016

Frysk Hynder zangeres Griet Wiersma PowerPoint alehendrik

2017-05-05 - Frysk Folksliet - Martinikerk Bolsward - Martin Mans

5376
25
1
00:01:48
05.06.2017

Na het bevrijdingsconcert op 5 mei 2017 speelde Martin Mans het Frysk Folksliet in de Martinikerk te Bolsward.

Frysk yn bedriuw

712
4
1
00:03:17
24.09.2019

By grutte ynfrastruktuerele projekten, lykas it wurk fan konsortsium Levvel (fersterking fan de Ofslútdyk), is kommunikaasje hiel wichtich. It is dêrom weardefol dat minsken harren eigen taal sa folle mooglik brûke kinne, om har better út te drukken. Sa brûke Feike Brouwer (Wagenborg Nedlift) en Gerben Dijkstra (Levvel, konsortsium fan BAM, Van Oord en Rebel) #Frysk by harren petearen mei elkoar en mei kollega’s. Dit soarget foar ferbining, better wurk en goede oplossingen.

Frysk Fanfare Orkest - Mercury - Jan van der Roost

11519
19
1
00:03:25
15.08.2010

Eindexamenconcert Michael de Graaf, Master of Music, 27 juni 2010, Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam. Jan van der Roost Mercury Frysk Fanfare Orkest

Назад
Что ищут прямо сейчас на Дом2 свежие серии
Frysk фл студио обучение doruk огурцы джизус оксимирон волчонок смотреть онлайн mixnews.lv вкусный торт learn hacking Rambo 3 wl мелодрамы новинки MISP bolesławiec охрана Nebenwirkungen fixprice новинки Ramil Убей меня дизайн интерьера Киев вкусный салат