'കൈയടികിട്ടാന്‍ മൃഗങ്ങളെ വെടിവയ്ക്കാന്‍ ഉത്തരവിടും, പക്ഷേ കാഞ്ചി സര്‍ക്കാരിന്റെ കൈയിലാകും'

2716
1
5
27.09.2023
24 News

24 News

2056410826
4710000
169615
22.08.2015
IN
Описание видео:

'കൈയടികിട്ടാന്‍ മൃഗങ്ങളെ വെടിവയ്ക്കാന്‍ ഉത്തരവിടും, പക്ഷേ കാഞ്ചി സര്‍ക്കാരിന്റെ കൈയിലാകും' Palakkad electric shock young men died News evening Farmers

Кадры из видео
'കൈയടികിട്ടാന്‍ മൃഗങ്ങളെ വെടിവയ്ക്കാന്‍ ഉത്തരവിടും, പക്ഷേ കാഞ്ചി സര്‍ക്കാരിന്റെ കൈയിലാകും'
'കൈയടികിട്ടാന്‍ മൃഗങ്ങളെ വെടിവയ്ക്കാന്‍ ഉത്തരവിടും, പക്ഷേ കാഞ്ചി സര്‍ക്കാരിന്റെ കൈയിലാകും'
'കൈയടികിട്ടാന്‍ മൃഗങ്ങളെ വെടിവയ്ക്കാന്‍ ഉത്തരവിടും, പക്ഷേ കാഞ്ചി സര്‍ക്കാരിന്റെ കൈയിലാകും'
'കൈയടികിട്ടാന്‍ മൃഗങ്ങളെ വെടിവയ്ക്കാന്‍ ഉത്തരവിടും, പക്ഷേ കാഞ്ചി സര്‍ക്കാരിന്റെ കൈയിലാകും'
Тэги из видео
Комментарии пользователей:
Что ищут прямо сейчас
Ресторатор твич i wanna show you off i wanna show you off 철구 fukuda лазерный богатый парень learn idioms nanosim microsim макади JKA Adelaide запретить выделять текст CSS Maryam Aurangzeb bill murray off screen крисс хант Как начать в adobe premiere pro электричество раст Kino Haqida Comilla magic paradise romance lounge kde neon pubg open keys
Похожие видео